• Log in
 • Sign up
English

Tarikh Berkuat kuasa: 19 Disember 2017

Dasar Privasi

MOL AccessPortal Sdn. Bhd. (“MOL”) komited untuk melindungi privasi Maklumat Peribadi* anggota/ahli/pelanggan kami selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

*Maklumat Peribadi dalam Polisi Privasi ini merujuk kepada sebarang maklumat yang berhubung secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan anda dan/atau transaksi anda dengan kami yang dijelaskan selanjutnya seperti di bawah.

Kami percaya Polisi Privasi ini akan membantu anda untuk memahami perkara-perkara berikut:

 • Jenis Maklumat Peribadi yang kami kumpul;
 • Bagaimana kami mengumpul Maklumat Peribadi anda;
 • Bagaimana kami menggunakan Maklumat Peribadi anda;
 • Kepada siapa kami menzahirkan Maklumat Peribadi anda; dan
 • Hak anda untuk mengakses dan mengemas kini Maklumat Peribadi.

Apabila anda melanggan produk dan/atau perkhidmatan kami, membeli mana-mana produk dan/atau perkhidmatan pihak ketiga yang kami edarkan, anda mungkin dikehendaki untuk memberi Maklumat Peribadi anda kepada kami. Dengan berbuat demikian, anda bersetuju dengan penggunaan Maklumat Peribadi anda oleh MOL mengikut Polisi Privasi ini.

(a)

Jenis Maklumat Peribadi yang kami kumpul
Jenis Maklumat Peribadi yang kami kumpul termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, maklumat perhubungan (nombor telefon, alamat e-mel atau maklumat perhubungan lain), umur, jantina, Nombor Kad Pengenalan Pendaftaran Negara (KPPN), maklumat kewangan seperti butiran akaun , baki bank, transaksi bank, aset, liabiliti, perolehan jualan serta kemudahan kredit (jika berkenaan) anda.

(b)

Bagaimana kami mengumpul Maklumat Peribadi anda
Kami mengumpul Maklumat Peribadi anda bertujuan untuk beroperasi secara efisien dan menawarkan pengalaman pelanggan yang terbaik berkenaan dengan produk dan/atau perkhidmatan kami. Kami mungkin mengumpul Maklumat Peribadi anda daripada diri anda dan daripada pelbagai sumber, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

(i)

melalui hubungan anda dengan kami, contohnya maklumat yang diberikan oleh anda dalam borang permohonan, semasa melanggan/menggunakan produk dan/atau perkhidmatan kami, semasa mengambil bahagian dalam kaji selidik pelanggan, pertandingan dan promosi, dan semasa kajian semula kewangan, jika berkenaan;

(ii)

menerusi komunikasi lisan, bertulis dan e-mel anda dengan kami dan/atau ejen kami yang diberi kuasa;

(iii)

daripada analisis cara anda menggunakan dan mengurus akaun anda dengan kami, daripada transaksi yang anda buat dan dari pembayaran yang di buat ke akaun anda;

(iv)

daripada pihak ketiga seperti pembekal maklumat rujukan kredit, agensi kerajaan/berkanun; dan/atau

(v)

dari sumber-sumber lain yang anda telah memberikan persetujuan anda untuk menzahirkan maklumat berhubung dengan anda dan/atau sumber-sumber lain yang tidak dihadkan.

Apabila anda mengakses laman web kami, harap maklum bahawa alamat IP anda dan maklumat tentang lawatan anda (seperti cop masa, tarikh, tempoh masa dan lain-lain) akan di kumpul secara automatik oleh sistem MOL, suatu fail maklumat bersaiz kecil dalam bentuk kuki (cookie) atau teknologi serupa yang lain mungkin akan disimpan dalam komputer atau peranti lain anda. Kuki (cookie) adalah kepingan maklumat yang dipindahkan oleh laman web kami kepada komputer atau peranti lain anda bertujuan untuk menyimpan rekod akses. Laman web kami juga mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga dan apabila anda meninggalkan laman web kami, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas laman web pihak ketiga dan maklumat yang anda berikan kepada laman web pihak ketiga tersebut.

(c)

Bagaimana kami menggunakan Maklumat Peribadi anda
Kami mengumpul, mengguna, dan/atau memproses Maklumat Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:

(i)

untuk memproses permohonan anda berkenaan dengan peruntukan produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh MOL dan/atau rakan niaga dan/atau perkhidmatan yang telah anda langgan;

(ii)

untuk memberitahu anda tentang perubahan/perkembangan penting berkenaan dengan ciri-ciri produk dan/atau perkhidmatan kami;

(iii)

untuk berkomunikasi dengan anda termasuk menjawab pertanyaan dan/atau aduan anda untuk menyelesaikan pertikaian anda;

(iv)

untuk mematuhi keperluan pengawalseliaan dan memberi bantuan kepada agensi penguatkuasaan undang-undang;

(v)

untuk menyelidik dan mengembangkan produk dan/atau perkhidmatan kami termasuk peningkatan dan perkembangan perkhidmatan kami dan jaminan kualiti kepada anda;

(vi)

untuk mentadbir dan menguruskan produk dan/atau perkhidmatan kepada anda termasuk penguatkuasaan hak dan kewajipan kami;

(vii)

untuk mencegah, mengesan atau mendakwa kes-kes penipuan/jenayah;

(viii)

untuk menilai/mengesahkan kelayakan kredit anda dan untuk mengekalkan sejarah kredit anda untuk rujukan sekarang dan masa hadapan (jika dianggap perlu);

(ix)

untuk tujuan pakatan strategik, jualan silang, pemasaran, dan promosi; oleh unit/jabatan/entiti kumpulan MOL/ahli gabungan MOL, ejen kami dan pihak ketiga yang berkenaan; dan

(x)

untuk melindungi kepentingan MOL dan tujuan-tujuan lain yang berkaitan.

Anda boleh memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa jika anda tidak mahu menerima bahan pemasaran daripada kami, mana-mana entiti dan unit perniagaan dalam kumpulan MOL di dalam dan luar Malaysia.

(d)

Kepada siapa kita menzahirkan Maklumat Peribadi anda
Walaupun MOL menyifat Maklumat Peribadi anda secara peribadi dan sulit, Maklumat Peribadi anda boleh dizahirkan, disebarkan dan/atau dipindahkan kepada golongan pihak ketiga berikut:

(i)

entiti dan unit perniagaan dalam kumpulan MOL di dalam dan luar Malaysia;

(ii)

pemegang lesen, rakan niaga dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga;

(iii)

penasihat profesional termasuk perunding, peguam, akauntan, juruaudit, jurubank, agensi penarafan, pemegang amanah, penanggung insurans, pelelong dan broker atas dasar perlu tahu bertujuan untuk memberikan khidmat/nasihat kepada kami;

(iv)

biro kredit, agensi pelaporan kredit, agensi kutipan hutang dan/atau pihak lain yang membantu dalam fungsi pengumpulan hutang;

(v)

ejen atau kontraktor yang bertindak bagi pihak kami atau dilantik oleh kami;

(vi)

badan-badan pengawalseliaan, kerajaan atau pihak berkuasa lain jika dikehendaki atau dibenarkan berbuat demikian untuk melaksanakan apa-apa fungsi pengawalseliaan di bawah mana-mana undang-undang atau berhubung dengan sebarang perintah atau penghakiman mahkamah; dan

(vii)

mana-mana pihak yang diberi kuasa oleh anda.

(e)

Langkah-langkah keselamatan yang digunakan untuk melindungi Maklumat Peribadi
MOL melindungi Maklumat Peribadi anda daripada akses, penggunaan atau penzahiran tanpa izin. MOL menyimpan, melindungi dan memproses Maklumat Peribadi anda dengan mengekalkan perlindungan fizikal, elektronik dan prosedur, selaras dengan peraturan yang berkenaan secara selamat.

Kami memastikan bahawa akses kepada Maklumat Peribadi yang telah anda berikan kepada kami di kendali oleh kakitangan MOL yang diberi izin dan terlatih. Kakitangan MOL berkenaan yang diberi izin dikehendaki untuk memastikan kerahsiaan maklumat anda dan menghormati privasi anda pada setiap masa.

(f)

Penyimpanan Maklumat Peribadi anda
MOL akan menyimpan Maklumat Peribadi anda mengikut Polisi Privasi ini dan/atau mengikut terma dan syarat perjanjian anda dengan MOL sepanjang tempoh hubungan anda dengan kami, untuk tempoh yang diperlukan untuk melindungi kepentingan MOL, di mana selainnya jika dikehendaki oleh undang-undang.

(g)

Kewajipan anda memberikan Maklumat Peribadi
Untuk kami proses permohonan anda berkenaan dengan peruntukan produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh MOL, anda wajib memberi Maklumat Peribadi yang dikehendaki sebagaimana yang tertera dalam borang permohonan atau borang permintaan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk mengehadkan penzahiran, penyimpanan dan penggunaan Maklumat Peribadi anda dengan menghubungi kami menerusi saluran yang disediakan di bawah Fasal (j). Walau bagaimanapun, sekiranya anda tidak bersetuju untuk memberikan apa-apa Maklumat Peribadi yang wajib, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan/permintaan anda atau menyediakan produk dan/atau perkhidmatan kami kepada anda.

(h)

Hak anda untuk mengakses dan membetulkan Maklumat Peribadi
Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Jika anda ingin mengakses Maklumat Peribadi anda yang kami simpan, atau jika anda berpendapat bahawa Maklumat Peribadi yang kami pegang adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, anda boleh membuat permintaan kepada kami melalui saluran yang disediakan di bawah Fasal (j).

Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses dan/atau membetulkan Maklumat Peribadi anda dalam masa 21 hari selepas penerimaan borang berkaitan yang lengkap dan yuran pemprosesan.

(i)

Semakan dan Pengubahsuaian Polisi Privasi
Kami berhak untuk menyemak dan/atau mengubahsuai Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa. Versi yang dikemaskini akan diterima pakai dan menggantikan sebarang dan semua versi terdahulu, dalam bentuk termasuk tetapi tidak terhad kepada, buku kecil, risalah atau versi salinan keras. Dengan terus melanggan produk dan/atau perkhidmatan kami selepas komunikasi semakan dan/atau pengubahsuaian tersebut, anda menerima dan bersetuju dengan semakan dan/atau pengubahsuaian tersebut. Sila layari laman web ini untuk mendapatkan maklumat mengenai Polisi Privasi terkini kami.

Sekiranya terdapat ketidakseragaman antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Kebangsaan Polisi Privasi ini, versi Bahasa Inggeris akan diterima pakai.

(j)

Butiran Hubungan Kami
Jika anda mempunyai sebarang permintaan, pertanyaan atau maklum balas kepada MOL mengenai Polisi Privasi ini, sila hubungi pasukan bantuan pelanggan kami di +603 2082 1251 atau privacypolicy@mol.com.

Effective Date: 19 December 2017

Privacy Policy

MOL AccessPortal Sdn. Bhd. (“MOL”) is committed towards protecting the privacy of our affiliates/ members/customers Personal Information* in accordance with the Personal Data Protection Act 2010.

*Personal Information in this Privacy Policy refers to any information which relates directly or indirectly to you and/or your transaction with us which is hereinafter explained.

We believe this Privacy Policy enables you to understand the following:

 • Types of Personal Information which we collect;
 • How we collect your Personal Information;
 • How we use your Personal Information;
 • Who we disclose your Personal Information; and
 • Your right to access and update the Personal Information.

When you subscribe to our products and/or services, purchase of any third party’s products and/or services distributed by us, you may be required to provide us with your Personal Information. In doing so, you consent the use of the Personal Information by us in accordance with this Privacy Policy.

(a)

Types of Personal Information which we collect
The types of Personal Information which we collect includes but not limited to your name, address, contact details (phone numbers, email address or other contact details), age, gender, National Registration Identification Card (NRIC) Number, financial information such as the details of your account(s), bank balance, bank transactions, assets, liabilities, sales turnover as well as credit facilities (if applicable).

(b)

How we collect your Personal Information
We collect your Personal Information to operate efficiently and offer you the best customer experiences with our products and/or services. We may collect your Personal Information from yourself and from a variety of sources, including but not limited to:

(i)

through your relationship with us, for example information provided by you in application forms, when subscribing/using our products and/or services, when taking part in customer surveys, competitions and promotions, and during financial reviews, if applicable;

(ii)

through your verbal, written and e-mail communications with us and/or our authorized agents;

(iii)

from an analysis of the way you use and manage your account(s) with us, from the transactions you make and from the payments which are made to your account(s);

(iv)

from third parties such as credit reference information providers, government/statutory agencies, and/or

(v)

from such other sources in respect of which you have given your consent to disclose information relating to you and/or where not otherwise restricted.

When you access our websites, please be aware that your IP address and information about your visit (such as time stamp, date, duration etc) will be automatically picked up by MOL’s systems, a small data files in the form of "cookie" or other similar technologies may be attached. Cookies are pieces of information that websites transfer to your computer or other device for record-keeping purposes. Our websites may also contain links to third parties websites and when you leave our websites we shall not be responsible for such third parties websites and information which you made available to such third parties websites.

(c)

How we use your Personal Information
We collect, use, and/or process your Personal Information for the following purposes:

(i)

to process application for the provision of products and/or services offered by MOL and/or its business partners and/or services which you had subscribed for;

(ii)

to notify you about important changes/developments to the products and/or services features;

(iii)

to communicate with you including responding to your queries and/or complaints to resolving disputes;

(iv)

to comply with regulatory requirements and provide assistance to law enforcement agencies;

(v)

to research and develop products and/or services including improving and developing our services and quality assurance to you;

(vi)

to administer and manage products and/or services to you including enforcement of our rights and obligations;

(vii)

to prevent, detect or prosecute cases of fraud/criminal in nature;

(viii)

to assess/verify your credit worthiness and to maintain your credit history for present and future reference (if deemed necessary);

(ix)

for the purposes of strategic alliances, cross selling, marketing, and promotions; by other units/department/ entities within MOL’s group/affiliates, our agents and third parties; and

(x)

to protect MOL’s interests and other related purposes.

You may inform us at any time if you do not wish to receive marketing materials from us, any entities and business units within the MOL group in and outside Malaysia.

(d)

Who we disclose your Personal Information
Notwithstanding that MOL treats your Personal Information as private and confidential, the Personal Information may be disclosed, disseminated and/or transferred to for the following parties:

(i)

entities and business units within MOL group in and outside Malaysia;

(ii)

licensees, business partners and third parties service providers;

(iii)

professional advisors including consultants, lawyers, accountants, auditors, bankers, rating agencies, trustees, insurers, auctioneers and brokers on a need to know basis for the purposes of providing their services/advices to us;

(iv)

credit bureaus, credit reporting agencies, debt-collection agencies and/or other parties who assist with debt recovery functions;

(v)

agent or contractors acting on our behalf or appointed by us to act on our behalf;

(vi)

regulatory, government bodies or other authorities if required or authorized to do so to discharge any regulatory function under any law or in relation to any order or judgment of a court; and

(vii)

any parties authorized by you.

(e)

Security measures adopted to protect Personal Information
MOL protects your Personal Information against unauthorized access, use or disclosure. MOL keeps, protects and processes your Personal Information in a secure manner by maintaining physical, electronic and procedural safeguards, in compliance with applicable regulations.

We ensure that access of MOL employees to the Personal information which you have provided to us is limited to authorised employees who are trained in handling your information. These authorised personnel are required to ensure the confidentiality of your information and to respect your privacy at all times.

(f)

Retention of your Personal Information
MOL will retain your Personal Information in accordance with this Privacy Policy and/or the terms and conditions of your agreement(s) with MOL for the duration of your relationship with us, for such period as may be necessary to protect the interests of MOL as it may be deemed necessary, where otherwise required by the law.

(g)

Your obligation to supply Personal Information
For us to process your application for products and/or services offered by MOL, you are required to provide the necessary Personal Information as indicated in the application or service request forms. Notwithstanding that, you may opt to limit the disclosure, retention and use of your Personal Information by contacting us through the avenues provided under Clause (j). However, should you decline to provide any such obligatory Personal Information, we may not be able to process your application/request or provide you with our products and/or services.

(h)

Your right to access and correct the Personal Information
You are responsible to ensure that the Personal Information which you provide to us is accurate, complete, not misleading and up to date. If you wish to have access to your Personal Information in our possession, or where you are of the view that such Personal Information held by us is inaccurate, incomplete, misleading or, not up-to-date, you may make a request to us through the avenues provided under Clause (j).

We will use our reasonable efforts to comply with your request to access and/or correct your Personal Information within 21 days of receiving your duly completed relevant forms and processing fee.

(i)

Revisions to Privacy Policy
We reserve our right to revise and/or modify this Privacy Policy from time to time. The updated version shall apply and supersede any and all previous versions, including but not limited to, booklets, leaflets or hard copy versions. By continuing to subscribe to our products and/or services after the communication of such revision and/or modification, you are accepting and consenting to such revision and/or modification. Please visit this website for information on our most up-to-date practices.

In the event of any inconsistency between the English Language version and the National Language version of this Privacy Policy, the English Language version shall prevail.

(j)

Our Contact Details
If you have any requests, inquiries or feedback to MOL on this Privacy Policy, kindly contact our helpdesk team at +603 2082 1251 or privacypolicy@mol.com.